Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o reliefu,  rastlinstvu, vodah, gradbenih objektih, namembnosti zemljišča, stavbah, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, mejah… Če ga potrebujete, obiščite geodetske storitve Nova Gorica.

Ob naročilu geodetskega načrta se geodetsko podjetje in naročnik geodetskega načrta dogovorita katre podatke naj vsebuje geodetski načrt in določita natančnost in podrobnost podatkov, pred tem pa je včasih potrebna tudi parcelacija. V grafičnem prikazu se za prikaz vsebine geodetskega načrta uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu. Topografski ključ določi Geodetska uprava Republike Slovenije.

Na geodetskem načrtu se prikažejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta.

Odgovorni geodet s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora in z namenom uporabe geodetskega načrta.

Pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu, ki niso dovolj natančne, je treba urediti meje v skladu s predpisi , ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Certifikat vsebuje: podatke o naročniku geodetskega načrta, izjavo odgovornega geodeta, številko geodetskega načrta, podatke o namenu uporabe geodetskega načrta, podatke o vsebini geodetskega načrta, pogoje za uporabo geodetskega načrta, podatke o kraju in datumu izdaje certifikata in osebni žig in podpis odgovornega geodeta, žig geodetskega podjetja in podpis odgovorne osebe.

V grafičnem prikazu prikazani podatki o mejah zemljiških parcel se pri podatkih o vsebini geodetskega načrta navede podatek o lokacijski natančnosti prikazanih mej zemljiških parcel ter, katere meje so dokončne. Geodetski načrt se izdela na podlagi podatkov uradnih evidenc. Če podatki iz uradnih evidencne zadoščajo za izdelavo geodetskega načrta, se podatke zajame z geodetsko izmero. Geodetski načrt se izdela v državnem koordinatnem sistemu.